GILLA |
Sitemap

Försäljning och leveransvillkor


Faktura 20 dgr netto. Vid fakturapåminnelser påförs lagstadgad påminnelseavgift, 50 SEK, samt dröjsmålsränta, av Riksbanken fastställd referensränta + 8%.
Alla priser är angivna exkl. moms. Försäljning till företag utom Sverige blir inte debiterade svensk moms (25%). Ett giltigt momsregistreringsnummer måste anges vid beställning.
Leverantören täcker inte eventuella förluster eller utgifter för kunden på grund av fel i publiceringsprogrammet eller på grund av tjänstens tillgänglighet. Det ligger på kundens ansvar att testa och korrekturläsa innehållet i publikationer.
Publicerat material får ej:
  · uppmana till eller utgöra brottslig handling.
  · utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp, förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
  · förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande.
  · utgöra otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot marknadsföringslagen.
  · strida mot tystnadsplikt, eller strida mot upphovsrättsliga regler.
Följ vanlig nät-etikett när du publicerar:
  · Använd egna ord eller bilder.
  · Du får inte göra intrång i annans upphovsrätt eller annan rättighet.
Kunden har ensam ansvaret för, att uppladdat material följer gällande regler och rättningslinjer gällande publicering av material på Internet.
Leverantören förbehåller sig rätten till att avgöra om upprättade online-kataloger innehåller material som strider mot licensvillkoren. Skulle detta vara fallet blir katalogen omedelbart borttagen från leverantörens server. Kunden kan vid sådant tillfälle inte kräva ersättning av leverantören, inte heller for ev. driftsstopp eller annan kompensation. Leverantören kommer samtidigt med ett borttagande att meddelas kunden anledningen till ett borttagande.
Leverantören tar inte ansvar för kunders indirekta förluster såsom driftsstopp, transportomkostnader, krav från 3:e part etc.
Leverantören är inte ansvarig för 3:e part i förbindelse med offentliggjort material som överträder 3:e parts upphovsrätt, copyright eller andra rättigheter.
 
Leverantören erbjuder tillgång till programvaran 24 timmar om dygnet. Leverantören förbehåller sig rätten till driftsstopp i kortare perioder i tillfälle av reparationer, underhåll och utveckling av systemet.
Kunden har tillgång till att upprätta, publicera samt hosta egna publikationer genom leverantörens CMS-lösning.
Leverantören upprättar och anpassar kundens kontoprofil.
Kunden kan från sin egen kontoprofil, upprätta obegränsat antal licensierade publikationer inom det antal MB på leverantörens server som kunden enligt avtal har tillgång till.
Kunden har fri tillgång att använda (utan extra kostnad) alla tillgängliga moduler och tilläggsfunktioner genom leverantörens administrationspanel.
Detta gäller inte för moduler som är knutna till tredje part med (t.ex. sms modulen).
Trafik över det avtalade transferutrymmet debiteras månadsvis med 0,01 kr per sidvisning.
Utrymmet i MB på leverantörens server kan löpande justeras uppåt om behov uppstår.
Faktureringsdatum avseende förnyat abonnemang av hostingutrymme är 30 dagar innan utgången av avtalsperioden.
En publikation ligger aktiverad i 12 månader efter publikation. Därefter måste publikationen aktiveras på nytt av kunden. En avaktiverad publikation raderas från servern efter 90 dagar. Påminnelsemail skickas till kunden i god tid innan en publikation avaktiveras.
Leverantören har möjlighet att länka till kundens publikation, men endast i avseende att visa publikationen som referens, såvida kunden inte frånsäger sig detta.
Leverantören förbehåller sig rätten att vidareutveckla databaser, källkoder, hemsida, samt att utveckla nya moduler och andra verktyg till publikationer. Kunden får tillgång till all ny utveckling utan kostnad.
Vid tillfälle att villkoren missbrukas eller inte efterföljs har leverantören rätt säga upp avtalet med 14 dagars skriftligt varsel.
Avtalet kan skriftligen sägas upp av bägge parter med 3 månaders varsel innan avtalsperiodens slut.
Avtal och priser skall behandlas med förtroende och ska inte delges till tredje part utan att detta har överenskommits med leverantören.


Har du frågor, kommentarer eller önskar ytterligare information är du välkommen till att kontakta oss på
e-mail: flipmaker@flipmaker.se eller telefon: +46 (0) 155 215 140.